Takashi: Oh Hair pie! Hair pie!

http://i.imgur.com/PY6X297.gif